BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
Wojskowa Asysta Honorowa

Zgodnie z Rozkazem Dowódcy Garnizonu Jarosław nr 3 z dnia 24.05.2016r. w sprawie: działalności Garnizonu Jarosław w 2016 roku.

 

1.    Główne zadania realizowane przez Komendę Garnizonu
Współdziałanie z dowódcami (komendantami, kierownikami, szefami, dyrektorami, prezesami) jednostek (instytucji) wojskowych, Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską,  Strażą Ochrony Kolei i innymi organami porządkowymi w garnizonie w zakresie przestrzegania prawa, dyscypliny wojskowej oraz porządku publicznego przez żołnierzy na terenie Garnizonu Jarosław;
    Przedłużanie w razie potrzeby, terminów ważności dokumentów podróży (do 5 dni lub na okres zwolnienia lekarskiego) żołnierzom czasowo przebywającym w Garnizonie
i powiadamianie ich dowódców jednostek;
    Koordynowanie przygotowania i przebiegu uroczystości państwowych, wojskowych, patriotyczno – religijnych i pogrzebowych z udziałem wojskowej asysty honorowej;
    Uzgadnianie z organami administracji publicznej, a także z innymi instytucjami udziału wojska w akcjach i imprezach organizowanych na terenie Garnizonu Jarosław;

2. Osoby funkcyjne Komendy Garnizonu:
Dowódca Garnizonu: ppłk Janusz NIEDŹWIEDŹ- Dowódca 14. dywizjonu artylerii samobieżnej,
37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 80, tel. 261 165 303. W przypadku nieobecności, obowiązki Zastępcy Dowódcy Garnizonu pełni ppłk. Jarosław FEDYNIUK, tel.: 261 165 065;
Komendant Garnizonu: mjr Wojciech DRAPAŁA - Zastępca Dowódcy Szef Sztabu 14das,
37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 80, tel. 261 165 101. W przypadku nieobecności, obowiązki Komendanta Garnizonu pełni Szef Sekcji S-2 kpt. Zbigniew MOSZYŃSKI, tel.: 261 165 102;
-    Szef Logistyki Garnizonu: por. Wiesław  KOHYT- 14 dywizjonu artylerii samobieżnej, , 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 80, tel. 261 165 190;
-    Szef Łączności Garnizonu: st. chor. Mariusz FOK - 14 dywizjonu artylerii samobieżnej, 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 80, tel. 261 165 000;
-    Pomocnik ds. Komunikacji społecznej Garnizonu:ppor. Piotr SERAFIN- Szef Sekcji Wychowawczej/ Instruktor \sekcji Wychowawczej 14das, 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 80, tel. 261 165 116;
-    Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej:st.kpr. Łukasz WILK- Inspektor  ochrony przeciwpożarowej 14 dywizjonu artylerii samobieżnej, 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 80, tel.  261 165 042.

3. Adres Komendy Garnizonu:
       ul. 3-go Maja,  80 37- 500 Jarosław, faks: 261 165 133.

4. Zasady przedłużania pobytu na terenie garnizonu Jarosław (określa Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych RP, sygn. Szt. Gen. 1664/2014, Rozdział XIV – Komendant Garnizonu, pkt 529, ppkt 9).
Komendant Garnizonu ma prawo przedłużać w razie potrzeby, terminy ważności dokumentów podróży (do 5 dni lub na okres zwolnienia lekarskiego) żołnierzom przebywającym czasowo w Garnizonie i powiadamiać ich dowódców jednostek.

Osoba zainteresowana przedłużeniem pobytu lub jego przedstawiciel, winna zgłosić
się do Komendy Garnizonu, przy ul. 3-go Maja 80 z posiadanym dokumentem podróży oraz otrzymanym od lekarza zwolnieniem lekarskim.

 

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYDZIELANIA WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W GARNIZONIE JAROSŁAW

WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24listopada 2009 r.

w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib
i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców *

§ 1.1. Tworzy się garnizony określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Siedziby dowódców garnizonów i terytorialny zasięg właściwości określa
          załącznik, o którym mowa w ust. 1.

§ 2.1. Do zadań dowódców garnizonów należy:

          6)  kierowanie całokształtem zadań związanych z udziałem wojskowej
               asysty honorowej w czasie przygotowywania i przeprowadzania
               uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno-religijnych
               i uroczystości pogrzebowych.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCIAG Z ZESTAWIENIA GARNIZONÓW ORAZ SIEDZIB
 I TERYTORIALNEGO ZASIĘGU WŁASCIWOŚCI ICH DOWÓDCÓW

 

 

Lp.

Garnizon

Siedziba Dowódcy Garnizonu

Terytorialny zasięg właściwości dowódcy (powiaty)

Terytorialny zasięg właściwości dowódcy
(gminy)

34

Jarosław

Jarosław

jarosławski

Jarosław (gm)
Jarosław

 

lubaczowski

 


Horyniec-Zdrój
przeworski Przeworsk (gm)

Miasto Przeworsk

 

 *W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 25.04.2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia
   zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców (Dz. U. poz. 533), które weszło w życie z dniem 01.06.2012r

 

5. Udział wojskowej asysty honorowej w uroczystościach na terenie Garnizonu Jarosław,
które są zawarte w dokumencie „Plan współpracy 14 dywizjonu artylerii samobieżnej z  organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok …” oraz organizowania uroczystości, których nie obejmuje powyższy „Plan …”, wymaga wystąpienia z wnioskiem do Dowódcy Garnizonu oraz do wiadomości Komendanta Garnizonu, w terminie co najmniej dwóch tygodni przed datą uroczystości.
Wzór wniosku określa „Ceremoniał wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” - do pobrania tutaj.

 

Wymagane dokumenty:
- wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej;
- scenariusz uroczystości;
- projekt Apelu Pamięci, Apelu Poległych.

6. Organizacja uroczystości pogrzebowych osób zasłużonych dla środowiska wojskowego z udziałem wojskowej asysty honorowej.
Zasady udziału asysty honorowej określa „Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", Załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. (poz. 317) - pogrzeby z udziałem wojskowej asysty honorowej.
  Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić:
      - kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział
        bez pocztu sztandarowego);
      - żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z
        odznakami orderów i odznaczeń;
      - żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek;
      - orkiestra wojskowa;
      - trębacz i werblista.
Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej. Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie Dowódca Garnizonu, właściwy dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, mając na uwadze posiadane siły i środki.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:
1.    Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
2.    Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
3.    Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
4.    Żołnierzy w służbie czynnej;
5.    Byłych żołnierzy zawodowych;


6. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska

-   (na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej) decyduje Dowódca Garnizonu właściwy dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.Zgodnie z zapisami Ceremoniału Wojskowego SZ RP, decyzja Dowódcy Garnizonu
o przydzieleniu wojskowej asysty honorowej na uroczystość pogrzebową nie jest obligatoryjna. Przed podjęciem decyzji Dowódca Garnizonu może:
- zasięgnąć opinii o osobie zmarłej od organizatora pogrzebu (organizator pogrzebu winien dołączyć do wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej życiorys osoby zmarłej lub odpis przebiegu służby);
- skonsultować przedstawioną opinię z przedstawicielami organizacji i środowisk kombatanckich, właściwymi organami rządowymi lub samorządowymi        

Osoba upoważniona przez rodzinę zmarłego, składająca wniosek o wojskową asystę honorową powinna posiadać następujące dokumenty:

•    wypełniony „Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej”, do pobrania tutaj;
•    dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego/.

Odznaczenia państwowe dla których jest przewidziane  niesienie na poduszkach, przestawienie stosownych dokumentów o ich przyznaniu (decyzja lub legitymacja).
•    w przypadku żołnierzy zawodowych, przebieg służby zmarłego do pobrania w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Rzeszowie, ul. M. Konopnickiej 5, 35-211 Rzeszów, tel./faks  261 155 069.

Wypełniony wniosek złożyć do Dowódcy Garnizonu (poprzez Szefa Sekcji wychowawczej 14 dywizjon artylerii samobieżnej, ul. 3-go Maja 80, faksem  nr 261 165 133 lub na adres e-mail: jw3957@gmail.com

Decyzję o ilości sił i środków zabezpieczających uroczystość podejmuje Dowódca Garnizonu.
Wszelkie informacje w formie elektronicznej, dotyczące przedsięwzięć realizowanych oraz będących w kompetencji Komendy Garnizonu Jarosław, prosimy przesyłać na adres e-mail: jw3957@gmail.com lub na adres:
Komendant Garnizonu Jarosław, 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 80, faks: 261 165 133.

 

 

 

 


 

 

 WYCIĄG Z CEREMONIAŁU WOJSKOWEGO SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ROZDZIAŁ I

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ

ASYSTY HONOROWEJ

 

W uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych może uczestniczyć wojskowa asysta honorowa (1). Jej udział stanowi ważny element oprawy ceremonialnej tych uroczystości, ma także na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru (2). Wojskowa asysta honorowa nie może jednak uczestniczyć  w przedsięwzięciach mających charakter polityczny.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych oraz uroczystościach poza granicami kraju decyduje Minister ON (3), a jej skład określa w swoim rozkazie Dowódca Generalny RSZ lub Dowódca GW (4).

O udziale wojskowej asysty honorowej w pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami decyduje Minister ON (5), a jej skład określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu, właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.

W przypadku pozostałych uroczystości, o udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów właściwych dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, wyznaczając jej skład (6) zgodnie z posiadanymi możliwościami i uwzględnieniem postanowień niniejszego dokumentu.

            Podstawowymi dokumentami planistycznymi regulującymi udział wojskowej asysty honorowej w uroczystościach w danym roku są: „Ramowy plan obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownictwa resortu obrony narodowej oraz wojskowej asysty honorowej” (7) oraz „Plan współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi” (8). Zadania dotyczące udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach ujmuje się w „Planach współpracy jednostki (instytucji) wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok …..”.

W przypadku uroczystości, które nie zostały ujęte w „Ramowym planie obchodów...” oraz w „Planie współpracy resortu obrony narodowej...”, ich organizatorzy (9) kierują wnioski o udział wojskowej asysty honorowej do właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości dowódcy garnizonu w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie. W przypadku, gdy
w uroczystości planowany jest udział orkiestry wojskowej, kierują wniosek do Dowódcy GW (10).

Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu (11) lub jego przedstawicielem. Jeżeli scenariusz uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej przewiduje udział w niej przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych, należy jego układ skonsultować przed zatwierdzeniem z komórką organizacyjną MON realizującą zadania z zakresu ceremoniału wojskowego. Natomiast, gdy podczas uroczystości zaplanowano odczytanie apelu poległych lub apelu pamięci, jego treść należy przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi wyżej wymienionej komórki organizacyjnej MON (12).

Przeprowadzenie uroczystości można poprzedzić rekonesansem z udziałem organizatora, dowódcy odpowiedzialnego za udział wojskowej asysty honorowej, osób odpowiedzialnych za inne elementy uroczystości (sztandary, inne pododdziały, delegacje, zespoły artystyczne itp.) oraz przedstawicieli służb porządkowych.

W trakcie rekonesansu omawia się i uzgadnia zagadnienia dotyczące przygotowania miejsca uroczystości, jego dekoracja, sposób ustawienia wojskowej asysty honorowej, pocztów sztandarowych, uczestników uroczystości, mając na uwadze godny i sprawny jej przebieg.

          Określając skład i miejsce ustawienia wojskowej asysty honorowej należy dążyć do właściwego jej wyeksponowania oraz zapewnienia szacunku symbolom państwowym i wojskowym. Uwzględnia się także przebieg uroczystości (meldunki, odczytanie apelu, wręczanie wyróżnień itp.). Ponadto należy przyjmować założenie, że przy dużej liczbie zaplanowanych do złożenia w czasie uroczystości wieńców i wiązanek, pierwsze z nich niosą i składają żołnierze, a pozostałe – samodzielnie delegacje w kolejności ustalonej przez organizatora.

 

 

(1)     Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej;

 

(2)     Formularz wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości zawiera załącznik nr 1;

 

(3)     Podejmując decyzję, Minister ON może zasięgnąć opinii przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych;

 

(4)     Nie dotyczy pogrzebów. Skład wojskowej asysty honorowej na uroczystości pogrzebowe    wyznacza   dowódca garnizonu w porozumieniu z organizatorem uroczystości;

 

(5)     Podejmując decyzję, Minister ON może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych;

 

(6)   Dowódca garnizonu ustala również rodzaj umundurowania, w jakim występuje oficjalna delegacja wojskowa oraz wojskowa asysta honorowa podczas uroczystości z zachowaniem obowiązujących przepisów ubiorczych;

 

(7)     Propozycje do ramowego planu składają urzędy państwowe, Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Senatu RP, Kancelaria Prezesa RM, DWSZ, SG WP, DG RSZ, DO RSZ, KG ŻW, DGW – w terminie do 10 maja;

 

(8)     Propozycje do planu składają organizacje pozarządowe i inni partnerzy społeczni do dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej, od której oczekują wsparcia merytorycznego lub pomocy logistycznej; w razie zgłoszenia do planu współpracy uroczystości, w której przewidziany jest udział wojskowej asysty honorowej, wnioskodawca załącza zgodę dowódcy garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości – w terminie do 10 września;

 

(9)     Władze państwowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, środowiska kombatanckie, kościoły, związki wyznaniowe, instytucje, uczelnie, szkoły i inni partnerzy społeczni;

 

(10)  Wniosek o udział orkiestry wojskowej w uroczystości na terenie Garnizonu Rzeszów należy skierować na adres - Dowódca Garnizonu Rzeszów;

 

(11)  Do zadań dowódcy garnizonu należy kierowanie całokształtem zadań związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej w czasie przygotowania i przeprowadzenia uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno-religijnych i uroczystości pogrzebowych;

(12) Projekt Apelu Pamięci, Apelu Poległych (uwzględniający wezwania smoleńskie) należy przesłać na adres Dowódcy Garnizonu Rzeszów minimum dwa tygodnie przed planowaną uroczystością celem przedłożenia go do akceptacji odpowiedniej komórki organizacyjnej w MON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych