BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
dla rezerwistów

Rezerwisto zostań żołnierzem 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

Do zawodowej służby wojskowej można powołać:

1. w korpusie oficerów zawodowych - oficera rezerwy, który posiada dyplom ukończenia studiów wyższych oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby;
2. w korpusie podoficerów zawodowych - podoficera rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
3. w korpusie szeregowych zawodowych - żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową, oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Warunki przejęcia do korpusu szeregowych zawodowych:
- wykształcenie minimum gimnazjum (podstawowe);
- dobre zdrowie i dobra sprawność fizyczna;
- niekaralność sądowa;
- obywatelstwo polskie;
- odbyta zasadnicza służba wojskowa lub szkolenie przygotowawcze (NSR).

Proces powoływania do zawodowej służby wojskowej:
Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień, który ustala, czy żołnierz rezerwy spełnia warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej, a następnie umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.
Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy chęci pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z nim oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

 

Kwalifikacje kandydatów prowadzone są w jednostkach wojskowych 21BSP. Pytaj w odpowiednim dla regionu WKU lub wybranej jednostce o terminy!!!
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

Egzamin z wychowania fizycznego; - podciąganie na drążku (nachwyt);
    - bieg wahadłowy 10 x 10;
    - skłony tułowia w przód w czasie 2 min.(brzuszki);
    - bieg 3000m;

Rozmowę kwalifikacyjną.
W trakcie kwalifikacji niezbędne będą:

zaświadczenie od lekarza rodzinnego o zdolności do odbycia egzaminu z WF
książeczka wojskowa, dowód osobisty
kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane uprawnienia
inne mające wpływ na przyjęcie /kursy językowe, komputerowe, opinie z zsw/
strój sportowy

Po pozytywnym przejściu kwalifikacji organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.
Po uzyskaniu zaświadczenia, żołnierz rezerwy składa w wojskowej komendzie uzupełnień następujące dokumenty:

pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej;
życiorys;
odpis skrócony aktu urodzenia;
odpis lub kopia uwierzytelniona dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
informacja z Krajowego Rejestru Karnego;
uwierzytelniona kopia dowodu osobistego;
zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe, posiadającego kompetencje do wyznaczenia na to stanowisko;
inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia przez żołnierza rezerwy stanowisku służbowym. 

Wojskowy komendant uzupełnień kieruje żołnierza do właściwej wojskowej pracowni psychologicznej i wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku żołnierza rezerwy o powołanie do zawodowej służby wojskowej właściwy organ wojskowy, wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza, wyznacza na stanowisko i podpisuje kontrakt. Wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi rezerwy kartę skierowania do jednostki wojskowej.

UWAGA!!!
Najniższe uposażenia żołnierzy zawodowych:

szeregowego - 2.500 zł
starszego szeregowego - 2.550 zł


Dodatki do uposażenia:
    Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dodatek za długoletnią służbę wojskową w wysokości 300 zł. Dodatek ten zwiększa się żołnierzowi zawodowemu o:
    - po trzech latach służby wojskowej - 3%,
    - po sześciu latach służby wojskowej - 6%,
    - po dziewięciu latach służby wojskowej - 9%,
    - po dwunastu latach służby wojskowej - 12%,
    - po piętnastu latach służby wojskowej - 15%,
    - po dwudziestu latach służby wojskowej - 20%,
    - po dwudziestu pięciu latach służby wojskowej - 25%,
    - po trzydziestu latach służby wojskowej - 30%
               kwoty należnego uposażenia zasadniczego.

- dodatkowe uposażenie roczne tzw. „trzynastka”
- gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny (35% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego)
- dodatkowe należności z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa
- umundurowanie i wyposażenie
  inne
- urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz urlopy dodatkowe odprawa pieniężna po zakończeniu służby
- Dodatkowe czynniki motywacyjne
      - możliwość otrzymania nagród uznaniowych
      - możliwość otrzymania zapomogi w przypadku zdarzeń losowych, długotrwałej choroby itp.
      - możliwość zdobycia nowych kwalifikacji (kierowcy, operatorzy sprzętu)
      - możliwość wyjazdu na misje zagraniczne

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych