BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
Narodowe Siły Rezerwowe (NSR)

 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PODHALAŃCZYKIEM W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 

PIERWSZY KROK! ZADZWOŃ DO WŁAŚCIWEJ SOBIE TERYTORIALNIE
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ

WKU RZESZÓW - 17 7156111,

WKU SANOK - 17 7156666

WKU JAROSŁAW - 16 6235860

WKU JASŁO - 13 4462506

WKU NISKO - 15 8773830

WKU MIELEC - 17 7156530

 KADRY 21 BSP - 17 7155052

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) to wyselekcjonowany, ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku dobrowolnie zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Żołnierze NSR przewidziani są do uzupełnienia stanowisk etatowych przeznaczonych dla specjalistów w deficytowych specjalnościach ( personel medyczny, informatycy, prawnicy itp.), obsady stanowisk etatowych o specjalnościach wojskowych niewymagających codziennego szkolenia wojskowego tj. w pokrewnych zawodach cywilnych wykorzystywanych na stanowisku służbowym (operatorzy maszyn inżynieryjnych, spawacze itp.) oraz do wzmocnienia i uzupełnienia specjalistami polskich kontyngentów wojskowych w realizacji zadań poza granicami kraju (tłumacze, obserwatorzy itp.)


Podstawowe zadania NSR
obejmują zadania kryzysowe oraz uzupełnieniowe, w ramach których prowadzone mogą być zadania poszukiwawczo-ratownicze, ewakuacja ludności i mienia, likwidowanie skutków skażeń, zagrożeń i klęsk żywiołowych, pomoc medyczna i wykonywanie zadań sanitarno-epidemiologicznych, ochrona baz wojskowych, odciążanie z zadań na terenie kraju jednostek specjalistycznych, a także Polskich Kontyngentów Wojskowych.


Wymagania w stosunku do kandydatów do NSR:

 • pozytywne orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • nie odbywanie służby zastępczej;
 • niekaralność za przestępstwo umyślne;
 • posiadanie wykształcenia co najmniej gimnazjalnego dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średniego dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższego dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
 • posiadanie przygotowania zawodowego oraz kwalifikacji i umiejętności przydatnych w służbie wojskowej;
 • zaliczenie na oceną pozytywną sprawdzianu z wychowania fizycznego zorganizowanego przez dowódcę jednostki wojskowej;
 • pełnienie służby przygotowawczej i zdanie egzaminu w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej

 Żołnierze, którzy posiadają nadane przydziały kryzysowe odbywają coroczne ćwiczenia wojskowe rotacyjne.


Żołnierzom NSR przysługują następujące uprawnienia:

 • W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem, stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany;
 • Rekompensata finansowa w wysokości różnicy między wynagrodzeniem a uposażeniem;
 • Prawo do zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby;
 • Okres urlopu bezpłatnego jest wliczany do czasu pracy;
 • Okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach NSR dolicza się do wysługi emerytalnej na zasadach ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych;
 • Możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji – w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostawania na przydziale kryzysowym;
 • Pierwszeństwo w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z obronnością państwa;
 • Bezpłatne wyżywienie (lub równoważnik pieniężny), zakwaterowanie, umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze (lub równoważnik pieniężny) – w czasie czynnej służby wojskowej;
 • Bezpłatne badania profilaktyczne, szczepienia profilaktyczne i turnusy leczniczo-profilaktyczne – w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej.

 


 

Jak zostać żołnierzem NSR!!!

      Żołnierz rezerwy, który wyraża chęć pełnienia służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych powinien:

 • zgłosić się do właściwego dla miejsca zameldowania WKU i wystąpić ze stosownym wnioskiem o  powołanie do NSR.( źołnierze  służby czynnej przed zwolnieniem z tej służby np. żołnierze nadterminowi stosowne wnioski składają do dowódców macierzystych jednostek wojskowych);
 • poddać się procesowi kwalifikacyjnemu do NSR.

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych